koszyk jest pusty
ZNAJDŹ NAS

Regulamin Bonów upominkowych

hurtowniasportowa.net


I. Definicje


1. REGULAMIN: niniejszy dokument, określający zasady stosowania Bonów upominkowych w sklepie internetowym www.hurtowniasportowa.net.
2. WYDAWCA: firma SPORTPROFIS Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą przy ul. Kożuchowskiej 20D, 65-001 Zielona Góra , KRS: 0000763489,
3. BON UPOMINKOWY: bon w formie papierowej/plastikowej o określonej wartości nominalnej, wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w sklepie internetowym www.hurtowniasportowa.net
4. NABYWCA: osoba, która nabywa od Wydawcy Bon upominkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
5. UŻYTKOWNIK: nabywca lub każdorazowy posiadacz Bon upominkowy.
6. KOD: unikalny numer przypisany każdemu Bonowi upominkowemu niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości Bonu upominkowego.
7. TOWARY: przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.hurtowniasportowa.net.


II. Warunki ogólne


1. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Bonu upominkowego oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu upominkowego za Towary nabywane przez Użytkownika.
2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu upominkowego. Zapłata za Bon upominkowym może nastąpić poprzez przelew pocztowy, bankowy lub przy odbiorze .
3. Bon upominkowy może być wykorzystana wyłącznie do nabywania Towarów w sklepie internetowym www.hurtowniasportowa.net.
4. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę/Użytkownika Bonu upominkowego osobom nieupoważnionym.
6. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu upominkowego po jej przekazaniu.
7. Bon upominkowy jest ważna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty zaksięgowania zapłaty za kartę na koncie bankowym Wydawcy. 


III. Zasady korzystania z Bonów upominkowych

1. Bon upominkowy w formie papierowej zostanie przekazany Użytkownikowi na adres wysyłki wskazany przez Nabywcę podczas składania zamówienia. Każdy Bon upominkowy zawiera indywidualny Kod niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości Bonu upominkowego.
4. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Upominkowego będzie wyższa niż wartość zapisana na Bonie upominkowym, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę.
6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu Towarów przy użyciu Bonu upominkowego w przypadku upływu jej terminu ważności.
7. W przypadku ponownej wysyłki Bonu upominkowego zwróconej do Wydawcy z powodu niedoręczenia, Nabywca zobowiązuje się ponieść ponowne koszty wysyłki i opakowania.
8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych mailowych oraz tele-adresowych niezbędnych do realizacji wysyłki Bonu Upominkowego.


IV. Rozliczenia i reklamacje


1. Wydanie Bonu upominkowego Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Bonu upominkowego, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

2. Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu upominkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą opisaną na stronach sklepu www.hurtowniasportowa.net w zakładce „Zwrot, wymiany, reklamacje”, z zastrzeżeniem ustępu 5.
3. Reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu upominkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni roboczych.
4. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu Towarów, za które zapłacono Bonem upominkowym zostaje zwrócona klientowi na konto.


V. Zwrot towaru


1. W przypadku zwrotu Towaru po zakończeniu daty ważności Bonu upominkowego, Wydawca udostępni Użytkownikowi zastępczy Kod o wartości nie większej niż wartość pobrana z tytułu płatności Bon upominkowy na zamówieniu, którego zwrot dotyczy. Ważność zastępczego Kodu ustala się na 30 dni i liczy się od momentu udostępnienia zastępczego Kodu dla Użytkownika.
2. Podstawą uznania zwrotu jest odesłanie przez Użytkownika Towaru wraz z wypełnionym dowodem zakupu/protokołem zwrotu, potwierdzającym otrzymanie Towaru przy użyciu Bonu upominkowego.


VI. Postanowienia końcowe


1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Bonu Upominkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
3. Wydanie Bonu upominkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
4. Bon upominkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon upominkowy jest elektroniczną/papierową/plastikową formą bonu towarowego.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.hurtowniasportowa.net.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.